تربیت از دیدگاه قرآن Popular

  • تربیت از دیدگاه قرآن
تربيت از ديدگاه قرآن
مشخصات كتاب:
سرشناسه:خزعلي، ابوالقاسم، - ۱۳۰۴
عنوان و نام پديدآور:تربيت از ديدگاه قرآن/ [ابوالقاسم خزعلي]. به ضميمه تحليلي بر نظم نوين جهاني/ [محمدجواد لاريجاني]
مشخصات نشر:مشهد: دانشگاه علوم اسلامي رضوي، ۱۳۷۴.
مشخصات ظاهري:ص ۱۷۹
فروست:(بحثهاي اخلاقي سياسي هفته ۴)
شابك:بها:۲۰۰۰ريال ؛ بها:۲۰۰۰ريال
وضعيت فهرست نويسي:فهرستنويسي قبلي
يادداشت:عنوان عطف: تهذيب نفس از ديدگاه قرآن.
يادداشت:كتابنامه به صورت زيرنويس
عنوان عطف:تهذيب نفس از ديدگاه قرآن.
عنوان ديگر:تهذيب نفس از ديدگاه قرآن
عنوان ديگر:تحليلي بر نظم نوين جهاني
موضوع:اسلام و آموزش و پرورش -- مقاله ها و خطابه ها
موضوع:نظم نوين جهاني -- نقد و تفسير
موضوع:انسان (اسلام) -- مقاله ها و خطابه ها
شناسه افزوده:لاريجاني، محمدجواد، ۱۳۲۹ - . تحليلي بر نظم نوين جهاني
شناسه افزوده:دانشگاه علوم اسلامي رضوي
رده بندي كنگره:BP/خ ۴ت ۴
رده بندي ديويي:۲۹۷/۴۸۳۷
شماره كتابشناسي ملي:م ۷۷-۱
ص: 1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ گفتار اول: تربيت از ديدگاه قرآن؛ گفتار دوم: ارزش وجايگاه انسان وشيوه تربيت ازديدگاه اسلام؛ گفتار سوم: ارزش و جايگاه انسان؛ گفتار چهارم:انسان، خليفه خداوند؛ گفتار پنجم:ويژگيهاي انسان؛ گفتار ششم:انسان نمونه؛ گفتار هفتم : راه انسان شدن كدام است؟؛ گفتارهشتم انسان كامل؛ گفتار نهم :تحليلي بر نظم نوين جهاني
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
16008
LCC
BP/خ 4ت 4
DDC
297/4837
National bibliography numbers
م 77-1
Cost View
رایگان
ISBN
1374
Year of publication
Book Version
1