BİZİM DİNİ ƏQİDƏMİZ Popular

  • BİZİM DİNİ ƏQİDƏMİZ
BİZİM DİNİ ƏQİDƏMİZ
Müəllif: Ayətullah Nasir Məkarim Şirazi
Tərcümə edən: .Dr. Əfzələddin Rəhimli
Redaktor: Seyid Azər Əhmədoğlu
Naşir: Beynəlxalq əl-Mustafa (s) Nəşr və Tərcümə Mərkəzi
Çap tarixi: 2016
Çap növbəsi: Ikinci
Tiraj: 300
ISBN: 978-964-195-978-6
səh:1
Kitabın əsas ünvanları aiddir:
KİTAB HAQQINDA؛ İŞARƏ؛ NAŞİRDƏN؛ MÜNDƏRİCAT؛ MÜƏLLİF SÖZÜ؛ MÜTƏRCİMDƏN؛ Bİrİncİ fәsİl: Allahşünaslıq vә tovhİd؛ İkinci fәsil: İlahi Peyğәmbәrlәrinin nübüvvәti؛ Üçüncü fәsil: Quran vә sәmavi kitablar؛ Dördüncü Fәsil: Qİyamәt günü vә ölümdәn sonrakı hәyat؛ Beşinci fәsil: İmamәt ؛ Altıncı fәsİl: Müxtәlİf mәsәlәlәr
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
12799
National bibliography numbers
3126436
Cost View
رایگان
ISBN
9789641959786
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1