الاشباه و النظائر في النحو جلد 2 New! Popular

  • الاشباه و النظائر في النحو جلد 2
الاشباه و النظائر في النحو
اشارة:
سرشناسه : سيوطي، عبدالرحمن بن ابي‌بكر، 849 - 911ق.
عنوان و نام پديدآور : الاشباه و النظائر في النحو/ تأليف الإمام جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي؛ وضع حواشيه غريد الشيخ
مشخصات نشر : بيروت : دارالكتب العلمية ، 1428ق = 2007م = 1385.
مشخصات ظاهري : 4 جلد
يادداشت : عربي.
يادداشت : كتابنامه.
موضوع : سيوطي، عبدالرحمن‌بن ابي‌بكر، 849 - 911ق.
موضوع : زبان عربي -- نحو
شناسه افزوده : الشيخ، غريد
توضيح : «الأشباه و النظائر في النحو»، اثر جلال‌الدين عبدالرحمن بن ابى‌بكر سيوطى (911 ق)، با تصحيح غريد الشيخ، بررسى و بحث پيرامون مباحث نحوى براساس روش معمول در علم فقه مى‌باشد كه به زبان عربي و حدودا در نيمه اول قرن دهم هجرى نوشته شده است.انگيزه نويسنده از تأليف كتاب، آن بوده كه به روش كتب فقه، به بررسى و بحث پيرامون زبان عربى بپردازد.
كتاب حاضر، از جمله مهم‌ترين آثار و مؤلفات نويسنده بوده كه اكثر مباحث نحوى را در خود جاى داده است. وى كتاب را مبنى بر هفت فن قرار داده و براى هر فنى، عنوان خاص و خطبه‌اى برگزيده است؛ به‌گونه‌ا‌ى كه هريك، صلاحيت آن را دارد كه كتابى مستقل به حساب آيد.
در پاورقى‌ها، علاوه بر ذكر منابع، توضيحاتى توسط مصحح، پيرامون برخى كلمات و عبارات متن داده شده است.
ص: 1
هذا الكتاب ...:
المجلد 1؛ المجلد 2؛ المجلد 3؛ المجلد 4